Text spin settings


Настройки за рандомизиране на съдържание, извлечено от RSS

За оптимални резултати при използване на RSS източници за събмит на съдържание по социални мрежи ви препоръчваме да използвате възможността на BGAutosubmiter за рандомизиране на съдържанието, което се изпраща към отделните социални мрежи.

За да рандомизирате съдържанието на заглавието и съдържанието, което се извлича от RSS фиида и се събмитва към социалните мрежи, BGAutosubmiter ви предоставя възможност по два начина:
1. Към началото на заглавието/ текста се добавя случаен текст (от полето Title random prefixes)
2. Към края на заглавието/текста се добавя случаен текст (от полето Title random suffixes)

Съдържанието на полетата трябва да бъде в следния формат:
дума1|дума2|ключова дума3
Тоест ключови думи разделени със знака |

По-голям брой и по-дълги ключови думи ви гарантира по-добър резултат от събмитването по социалните мрежи


Вижте още:

1. Има ли рестрикции за адулт и подобни сайтове
2. Колко време след излизането на материала в RSS канала той ще бъде добавен по bookmark сайтовете?
3. Мога ли да поръчам нови акаунти само за моите линкове
4. С различни акаунти ли ще се публикува?
5. Какво е необходимо за да използвам услугата?

BG Auto Submiter v2.1.6
Page genereted in 0.0600s | wxh